Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) е българската национална специализирана структура, осигуряваща пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия. ГДПБЗН е структурирана в администрация на централно ниво и 28 териториални структури на областно ниво, създадени и функциониращи във всеки район на страната.

Основните дейности на ГДПБЗН са:

  • Превенция и контрол; гасене на пожари и държавен противопожарен контрол;
  • Неотложни спасителни и възстановителни дейности;
  • Оперативна защита в случай на наводнения и операции по издирване и спасяване;
  • ХБРЯ защита при инциденти и аварии с опасни вещества и материали и намаляване на последиците от екологични инциденти;
  • Ранно предупреждение и оповестяване на изпълнителната власт и населението в случай на бедствия и въздушна опасност;
  • Защита на населението във “военно време” или “извънредна ситуация”;
  • Оперативно сътрудничество със структурите на ЕС, НАТО и други международни организации в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, хуманитарната помощ и гражданско-военното аварийно планиране.

Превантивната дейност включва обществени мероприятия, информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността, както и обучения на населението в области като: пожарна безопасност, "безопасност поведение" в случай на пожар, безопасна реакция и защита в случай на природни бедствия и извънредни ситуации и необходими мерки за защита. Превантивната дейност включва и участие на експертите в различни семинари и работни групи за разработване и приемане на насоки, правила и процедури за обученията по защита при бедствия. Цялостната стратегическа цел на тези дейности е изграждането на основни способности и поведение на "устойчивост при бедствия", както и култура на информираност за бедствия между заинтересованите лица чрез използване на подхода за обучение и тренировки.

Website: www.nspbzn.mvr.bg