Η Γενική Διεύθυνση Πυροσβεστικής και Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών (FSCP DG) είναι η Βουλγαρική εθνική εξειδικευμένη δομή για τη διασφάλιση της πυρασφάλειας, τη διάσωση και προστασία σε περίπτωση καταστροφών. Η FSCP DG είναι δομημένη σε μια κεντρική διοίκηση, ενώ σε περιφερειακό επίπεδο υπάρχουν 28 τοπικές δομές που συγκροτούνται και λειτουργούν σε κάθε περιοχή της χώρας.

Οι κύριες δραστηριότητες της FSCP DG είναι:

  • Πρόληψη και έλεγχος: πυρόσβεσης και έλεγχος των πυρκαγιών
  • Δραστηριότητες διάσωσης και ανάκτησης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
  • Επιχειρησιακή προστασία σε περίπτωση πλημμυρών και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης
  • Προστασία σε περίπτωση χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών συμβάντων και ατυχημάτων με επικίνδυνες ουσίες και υλικά και μετριασμός των οικολογικών περιστατικών
  • Έγκαιρη προειδοποίηση των εκτελεστικών αρχών και του πληθυσμού, σε περίπτωση εναέριων κινδύνων
  • Πολιτική προστασία σε περίπτωση "πολέμου" ή "κατάσταση έκτακτης ανάγκης"
  • Επιχειρησιακή συνεργασία με την ΕΕ, τις δομές του ΝΑΤΟ και άλλους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της πυρασφάλειας και της πολιτικής προστασίας, της ανθρωπιστικής βοήθειας και του πολιτικό-στρατιωτικού σχεδιασμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι δράσεις πρόληψης περιλαμβάνουν κοινωνικές δημόσιες εκδηλώσεις, εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στον πληθυσμό και περιλαμβάνουν τομείς όπως: πυρασφάλεια, "ασφαλή συμπεριφορά" σε περίπτωση πυρκαγιάς, ασφαλή αντίδραση και προστασία σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα. Οι δράσεις πρόληψης περιλαμβάνουν επίσης τη συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων σε διάφορα εργαστήρια και ομάδες εργασίας για την κατάρτιση και την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών, κανόνων και διαδικασιών που απευθύνονται σε εκπαιδεύσεις για την προστασία καταστροφές. Ο γενικότερος στρατηγικός στόχος αυτών των δράσεων και ενεργειών είναι η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων και η οικοδόμηση μιας «ανθεκτικής στις καταστροφές» συμπεριφοράς  και μιας κουλτούρας ευαισθητοποίησης απέναντι στις καταστροφές, μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, με την αξιοποίηση της κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Website: www.nspbzn.mvr.bg